Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
070 9596906 patrick@eltako.com


SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
070 3201102 dan@eltako.com


SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
070 170 21 30 magnus@eltako.com


SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
073 5815692 glenn@eltako.com


SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell 070 4875003 niklas@eltako.com


Alla Kontakter

Dataskyddsinformation för kunder och partners

enligt artiklarna 13 och 14 i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR

Dataskydd är en viktig fråga för oss och därför också en del av vår Code of Conduct. Nedan informerar vi dig om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

1. Vem ansvarar för databehandlingen och vem kan du kontakta?
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Verkställande direktörer: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
E-mail: info@eltako.de

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Stefan Knecht
Rotdornweg 7
73230 Kirchheim /Teck
Tel.: + 49 07021 487628
E-mail: datenschutz@eltako.de

3. Behandlingsändamål och rättslig grund
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i General Data Protection Regulation (GDPR), Federal Data Protection Act BDSG och andra relevanta dataskyddsbestämmelser. Behandlingen och användningen av de enskilda uppgifterna beror på den överenskomna eller efterfrågade tjänsten. Du kan hitta ytterligare detaljer och kompletteringar om behandlingens syften i våra avtalshandlingar, formulär, samtyckesförklaringar och i förekommande fall annan information som görs tillgänglig för dig.

3.1 Samtycke (Art. 6 Para. 1 Letter a GDPR)
Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter är respektive samtycke den rättsliga grunden för den behandling som nämns där. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande framtiden. Detta gäller särskilt publiceringen av dina kontaktuppgifter på vår webbplats.

3.2 Uppfyllelse av avtalsförpliktelser (Artikel 6 (1) (b) GDPR)
Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra våra avtal med dig, det vill säga i synnerhet i samband med orderingång, produktion, leverans, fakturering och service av våra produkter. Vidare kommer dina personuppgifter att behandlas för att utföra åtgärder och aktiviteter inom ramen före avtalsmässiga relationer, såsom utarbetande av offerter.

3.3 Uppfyllelse av juridiska skyldigheter (Artikel 6 (1) (c) GDPR)
Vi behandlar dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. kommersiella och skattelagar). Vidare kan vi komma att behandla dina uppgifter för att uppfylla skattekontroll- och rapporteringsskyldigheter (jämförelse med sanktionslistor) och för att arkivera uppgifter i syfte att skydda data och datasäkerhet samt inspektion av myndigheter. Dessutom kan avslöjande av personuppgifter bli nödvändigt som en del av officiella/rättsliga åtgärder i syfte att samla bevis, åtal eller verkställa civilrättsliga anspråk.

3.4 Berättigade intressen för oss eller tredje parter (Artikel 6 (1) (f) GDPR)
Vi kan också använda dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen. Detta görs i följande syften:

4. Kategorier av personuppgifter som behandlas av oss
Följande data behandlas:

Vi fortsätter att behandla personuppgifter från offentliga källor (t.ex. internet, media, press, handels- och föreningsregister, befolkningsregister). Vi behandlar även dina personuppgifter om vi lagligen har tagit emot dem från tredje part (t.ex. adressutgivare, kreditupplysningsföretag) eller om du har gett oss dem frivilligt (t.ex. födelsedatum så att vi kan gratulera dig).

5. Vem tar emot dina uppgifter?
Vi vidarebefordrar dina personuppgifter inom vårt företag till de områden som behöver dessa uppgifter för att uppfylla avtalsenliga och juridiska skyldigheter eller för att genomföra vårt berättigade intresse. Dessutom kan följande organ ta emot dina uppgifter:

IT-tjänster, logistik, budtjänster, utskriftstjänster, externa datacenter, support/underhåll av IT-applikationer, arkivering, dokumentbehandling, redovisning och kontroll, dataförstöring, kundhantering, brevbutiker, marknadsföring, telefoni, webbplatshantering, skatterådgivning, revisionstjänster, banker, privatkunder, hantverksföretag

6. Överföring av dina uppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation
Vi arbetar med standardprogramvara från Microsoft Inc. som inkluderar användningen av Microsoft Business Cloud Services. Inkommande och utgående e-postmeddelanden behandlas också av en Microsoft Corp. tillhandahållen plattform. Det finns inget beslut om lämplighet från EU för dataöverföring till USA. Även om vi har ingått ett licensavtal med Microsoft, som föreskriver lagring av våra data uteslutande på servrar i Tyskland eller inom EU, kan det inte uteslutas att information på grund av amerikansk lagstiftning måste lämnas vidare till mottagarna i ett tredje land. För att skapa en jämförbar nivå av dataskydd för bearbetning av Microsoft, baseras vårt samarbete på standarddataskyddsklausulerna (SCC) formulerade av Europeiska Unionen och ett kontrakt för orderhantering, särskilt vid användning av Microsoft Business Cloud Services. Båda avtalen är en del av Microsofts användarvillkor och kan hittas här:https://wwlpdocumentsearch.blob.core.windows.net/prodv2/MicrosoftProServicesDPA(German)(Sept2021)(CR).docx?sv=2020-08-04&se=2122-08-31T14:02:01Z&sr=b&sp=r&sig=0T5Fw0YwOzPa66wt%2FElSjsdI0vKeSb4Asej%2BZmaLTJM%3D

Om du kontaktar oss via den privata mjukvaran WhatsApp kan det inte uteslutas att din data kommer att behandlas i USA trots ”kryptering” eftersom säkerhetskopieringen är okrypterad eller krypteringen avbryts när ett meddelande rapporteras. Det är inte heller uteslutet att företaget ”Meta” (tidigare Facebook) använder denna data för profilering (kombination av data för att skapa personlighetsprofiler), riktad reklam, datadiskriminering eller försäljning av denna data. Det finns inget beslut om lämplighet från EU för dataöverföring till USA. Det finns heller inga lämpliga garantier för att skydda dina rättigheter och friheter. I princip kan det inte uteslutas att information på grund av amerikansk lagstiftning måste lämnas vidare till mottagare i ett tredje land eller till underrättelsetjänster. Denna kommunikationskanal är i allmänhet icke konfidentiell och du har inga rättigheter eller gottgörelser i förhållande till dina personuppgifter. Det faktum att all kontaktdata läses från din smartphone och lagras på amerikanska servrar strider mot principen om dataminimering.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Vid behov behandlar vi dina personuppgifter under hela vår affärsrelation, detta inkluderar även initiering och genomförande av ett avtal.

Dessutom är vi föremål för olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter, som t.ex. från den tyska handelslagen (HGB) och skattelagen (AO). Där angivna tidsfrister för lagring och dokumentation är upp till 10 år efter avslutat affärsförhållande eller det förkontraktuella rättsförhållandet.

Ytterst bedöms lagringstiden även enligt de lagstadgade preskriptionstiderna, som exempelvis enligt 195 §§ och följande i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) vanligtvis kan vara tre år, men kan också vara uppe. till trettio år i vissa fall.
Vi lagrar dina kontaktuppgifter tills vi fastställer att du inte längre är eller inte längre vill vara kund hos oss. Marknadsundersökningar utvärderas omgående efter att de är klara och raderas sedan.
Interaktionsdata för reklammeddelanden kan endast tilldelas en person med en oproportionerligt stor ansträngning (i termer av tid, juridisk, ekonomisk) och är att betrakta som anonym. Dessa uppgifter omfattas inte längre av GDPR och skyldigheten att radera dem.

8. I vilken utsträckning finns det automatiserat beslutsfattande i enskilda ärenden (inklusive profilering)?
Vi använder inte några rent automatiserade beslutsprocesser i enlighet med artikel 22 GDPR. Om vi ​​använder dessa procedurer i enskilda fall kommer vi att informera dig separat om detta krävs enligt lag.

9. Dina dataskyddsrättigheter
Du har rätt till information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. I princip har du enligt artikel 21 GDPR rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter av oss om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse (Art. 6 St. 1 f GDPR). Denna invändningsrätt gäller dock endast om det finns mycket speciella omständigheter i din personliga situation, varigenom vårt företags rättigheter kan komma i konflikt med din rätt att invända. Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Om du vill hävda någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz(at)eltako.de

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

10. Omfattningen av dina skyldigheter att förse oss med dina uppgifter
Du behöver bara tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att upprätta och genomföra en affärsrelation eller inför en affärrelation med oss ​​eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kommer vi i allmänhet inte att kunna ingå eller verkställa ett avtal. Detta kan också avse uppgifter som krävs senare i samband med affärsrelationen. Om vi ​​begär ytterligare uppgifter från dig kommer du att informeras separat om att informationen är frivillig.

11. Status för denna dataskyddsinformation
Denna dataskyddsinformation är daterad december 2022. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa på grund av interna processförändringar, aktuell rättspraxis eller nya eller ändrade officiella åsikter.

Status: december 2022