Snelle hulp - onze servicenummers

Contactpersoon Duitsland (Michael Länge, Head of Export) +49(0)711 94350000 export@eltako.de


Technische hulp +49(0)711 94350025 technical-support@eltako.de Maandag-Donderdag: 7:30 - 17:00 Vrijdag: 7:30 - 16:00


Klantenservice met orderverwerking +49 711 943 500 01 export@eltako.de


Alle contacten

PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN EN BELANGSTELLENDEN

Volgens Art. 13 en 14 van de Duitse Verordening Gegevensbescherming (Datenschutz-Grundverordnung) DSGVO

Privacy is van groot belang voor ons en daarom is het ook onderdeel van onze Code of Conduct. Hieronder informeren wij u op welke wijze wij uw gegevens verwerken en welke rechten u heeft.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Leiding: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
E-mail: info@eltako.de

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Stefan Knecht
Rotdornweg 7
73230 Kirchheim /Teck
Tel.: +49 7021 487628
E-mail: datenschutz@eltako.de

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Gegevensbescherming BDSG en andere relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. De verwerking en het gebruik van de individuele gegevens is afhankelijk van de overeengekomen of gevraagde dienst. Meer details en aanvullingen over de verwerkingsdoeleinden vindt u in onze contractdocumenten, formulieren, toestemmingsverklaringen en, indien van toepassing, andere informatie die u ter beschikking wordt gesteld.

3.1 Toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)
Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, is de respectieve toestemming de rechtsgrondslag voor de daar vermelde verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt in het bijzonder voor de publicatie van uw contactgegevens op onze website.

3.2 Nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, letter b AVG)
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze contracten met u uit te voeren, d.w.z. in het bijzonder in het kader van orderinvoer, productie, levering, facturatie en service van onze producten. Verder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor het uitvoeren van maatregelen en werkzaamheden in het kader van precontractuele relaties, zoals het opstellen van offertes.

3.3 Voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, letter c AVG)
Wij verwerken uw persoonsgegevens als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld handels- en belastingwetgeving). Verder kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan fiscale controle- en rapportageverplichtingen (vergelijking met sanctielijsten) en om gegevens te archiveren met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, evenals inspectie door autoriteiten. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk worden als onderdeel van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, strafrechtelijke vervolging of het afdwingen van civiele vorderingen.

3.4 Gerechtvaardigd belang van ons of derden (Artikel 6, lid 1, letter f AVG)
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken op basis van een belangenafweging om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Dit wordt gedaan voor de volgende doeleinden:

4. Categorieën van persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
De volgende gegevens worden verwerkt:

Wij blijven persoonsgegevens verwerken uit openbare bronnen (bijvoorbeeld internet, media, pers, handels- en verenigingsregisters, bevolkingsregisters). Wij verwerken uw persoonsgegevens ook als wij deze rechtmatig van derden (bijv. adresuitgevers, kredietbureaus) hebben verkregen of als u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt (bijv. geboortedatum zodat wij u kunnen feliciteren).

5. Wie ontvangt uw gegevens?
Wij geven uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf door aan de gebieden die deze gegevens nodig hebben om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om ons gerechtvaardigd belang te verwezenlijken. Daarnaast kunnen de volgende instanties uw gegevens ontvangen:

IT-diensten, logistiek, koeriersdiensten, printdiensten, externe datacenters, ondersteuning/onderhoud van IT-applicaties, archivering, documentverwerking, boekhouding en controlling, datavernietiging, klantenbeheer, lettershops, marketing, telefonie, websitebeheer, fiscaal advies, auditdiensten, banken, particuliere klanten, ambachtelijke werkplaatsen

6. Overdracht van uw gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie
Wij werken met standaard software van Microsoft Inc. inclusief het gebruik van Microsoft Business Cloud Services. Inkomende en uitgaande e-mails worden ook verwerkt via een Microsoft Corp. aangeboden platform. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU voor gegevensoverdracht naar de VS. Hoewel we een licentieovereenkomst hebben gesloten met Microsoft, die voorziet in de opslag van onze gegevens uitsluitend op servers in Duitsland of in de Europese Unie, kan niet worden uitgesloten dat op grond van de Amerikaanse wetgeving informatie moet worden doorgegeven aan ontvangers in een derde land. Om een ​​vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming voor de verwerking door Microsoft te creëren, is onze samenwerking gebaseerd op de standaard gegevensbeschermingsclausules (SCC) opgesteld door de Europese Unie en een contract voor orderverwerking, in het bijzonder bij het gebruik van Microsoft Business Cloud Services. Beide overeenkomsten maken deel uit van de Servicevoorwaarden van Microsoft en zijn hier te vinden:https://wwlpdocumentsearch.blob.core.windows.net/prodv2/MicrosoftProServicesDPA(German)(Sept2021)(CR).docx?sv=2020-08-04&se=2122-08-31T14:02:01Z&sr=b&sp=r&sig=0T5Fw0YwOzPa66wt%2FElSjsdI0vKeSb4Asej%2BZmaLTJM%3D

Als u contact met ons opneemt via de privé-messenger WhatsApp, kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens ondanks “versleuteling” in de VS worden verwerkt, omdat de back-up onversleuteld is of de versleuteling wordt geannuleerd wanneer een bericht wordt gemeld. Het is ook niet uitgesloten dat het bedrijf “Meta” (voorheen Facebook) deze gegevens gebruikt voor profilering (het combineren van gegevens om persoonlijkheidsprofielen te creëren), gerichte advertenties, gegevensdiscriminatie of de verkoop van deze gegevens. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU voor gegevensoverdracht naar de VS. Er zijn ook geen passende garanties om uw rechten en vrijheden te beschermen. In principe kan niet worden uitgesloten dat op grond van de Amerikaanse wetgeving informatie moet worden doorgegeven aan ontvangers in een derde land of aan geheime diensten. Dit communicatiekanaal is over het algemeen niet-vertrouwelijk en u heeft geen rechten of rechtsmiddelen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het principe van dataminimalisatie wordt tegengesproken door het feit dat alle contactgegevens uit je smartphone worden gelezen en op Amerikaanse servers worden opgeslagen.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, dit omvat ook het initiëren en uitvoeren van een contract.

Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor opslag of documentatie lopen tot 10 jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsbetrekking.

Uiteindelijk wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) meestal drie jaar bedragen, maar in bepaalde gevallen tot dertig jaar kunnen oplopen.
Wij bewaren uw contactgegevens totdat wij vaststellen dat u niet langer een klant van ons bent of wenst te zijn. De marktonderzoeken worden onmiddellijk na voltooiing geëvalueerd en vervolgens geschrapt.
Interactiegegevens van de reclame-e-mails kunnen alleen met onevenredige inspanning (in de tijd, juridisch, financieel) aan een persoon worden toegewezen en moeten als anoniem worden beschouwd. Deze gegevens vallen niet langer onder de GDPR en de verplichting tot verwijdering.

8. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (met inbegrip van profilering)?
Wij maken geen gebruik van zuiver geautomatiseerde besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 22 van de GDPR. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren indien dit wettelijk vereist is.

9. Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft het recht op informatie krachtens artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie krachtens artikel 16 van de GDPR, het recht op wissen krachtens artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 van de GDPR en het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de GDPR. Volgens art. 21 DSGVO bestaat in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, mits de verwerking berust op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Dit recht van bezwaar geldt echter alleen in geval van zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij rechten van ons bedrijf mogelijk in strijd zijn met uw recht van bezwaar. U kunt zich ook steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz(at)eltako.de

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 77 DSGVO. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Baden-Württemberg
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

10. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken
U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of voor een precontractuele relatie met ons of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij over het algemeen geen contract sluiten of uitvoeren. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in de loop van de zakenrelatie nodig zijn. Als wij u om aanvullende gegevens vragen, wordt u er afzonderlijk op gewezen dat de informatie vrijwillig is.

11. Status van deze gegevensbeschermingsinformatie
Deze gegevensbeschermingsinformatie is geldig vanaf december 2022. Wij behouden ons het recht voor deze bij te werken als gevolg van interne proceswijzigingen, actuele jurisprudentie of nieuwe of gewijzigde officiële adviezen.

Status: december 2022