Snelle hulp – onze servicenummers

Technische ondersteuning +32 (0) 9 223 24 29 info@serelec.be
Maandag – Vrijdag: 8:00 – 17:00

Klantendienst met orderbehandeling +32 (0) 9 223 24 29 info@serelec.be

PRIVACYBELEID VOOR GFA5

volgens art. 13 van De Algemene Verordening van Gegevensbescherming (GDPR)

Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt voor ons en maakt daarom ook deel uit van onze gedragscode. Hierna informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, d.w.z. over welke gegevens wij actief kunnen beschikken, op welke rechtsgrondslag wij gegevens verwerken en op welke rechten u aanspraak kunt maken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Zaakvoerder: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
E-Mail: info@eltako.de

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Stefan Knecht
Tel.: +49 (0) 7021 487628
E-Mail: datenschutz@eltako.de

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsbeginsel
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet Bescherming Persoonsgegevens Telecommunicatie Telemedia (TTDSG) en andere relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Verdere details en aanvullingen op de gegevens en hun verwerkingsdoeleinden vindt u in onze contractuele documenten (EULA).

3.1 Toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO)
Indien u ons actief toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, is de desbetreffende toestemming de rechtsgrondslag voor de daar vermelde verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. >> Houd er rekening mee dat toestemming voor gegevensverwerking in Duitsland pas geldig is vanaf 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag dan uw ouder of voogd om toestemming. U geeft uw toestemming, bijvoorbeeld door bestaande interfaces of comfortfuncties te activeren. Dat is vooral het geval bij spraakbesturing. Voordat u uw gegevens activeert/toestemt, dient u kennis te nemen van de toepasselijke instructies voor gegevensverwerking van de dienstverleners die uw gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. We verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar punt Nr. 6 betreffende passende garanties.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.amazon.de/Datenschutzportal-f%C3%BCr-Alexa/

3.2 Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, b)
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze eindgebruikerslicentieovereenkomst met u. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.3 Nakoming van wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, letter. c DSGVO)
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Vb. op bevel van een informatieprocedure of een bewaartermijn overeenkomstig het Duitse belastingwetboek (belastingswetgeving).

3.4 Gerechtvaardigd belang van ons of van derden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO)
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken op basis van een belangenafweging om het legitieme belang van ons of van derden te beschermen. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

4. Categorieën van door ons verwerkte persoonsgegevens
De volgende gegevens worden verwerkt:

5. Wie ontvangt uw gegevens?

Onze geselecteerde dienstverleners moeten voldoen aan speciale vertrouwelijkheidseisen. Zij krijgen in beperkte mate en voor een beperkte duur toegang tot persoonsgegevens, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak of taken.

6. Doorgifte van uw gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie
Wanneer u comfortfuncties activeert, met name spraakbesturing, ontvangen providers in een onveilig derde land uw gegevens. Voor zover wij weten, zijn er geen passende waarborgen voor uw rechten en vrijheden voor deze gegevensoverdrachten. Gelieve hiermee rekening te houden alvorens deze interfaces te gebruiken.

Wij verwerken geen gegevens buiten de EU of de EER. Mochten wij later besluiten dit toch te doen, dan zullen wij bijzondere nadruk leggen op passende waarborgen.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?
De bewaartermijn hangt af van het doel van de verwerking en is zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken. De gegevens worden vervolgens gewist of onomkeerbaar geanonimiseerd, bijvoorbeeld door het samenvoegen of verwijderen van gegevens die heridentificatie mogelijk maken.

Wanneer er een wettelijke verjaringstermijn geldt, bewaren wij bepaalde persoonsgegevens tot het einde van die termijn.

Indien wij op grond van wettelijke verplichtingen de gegevens moeten blijven opslaan, wordt de verwerking ervan beperkt en wordt de toegang tot de gegevens geblokkeerd.
U kunt uw klantenaccount zelf verwijderen via de app.

8. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (met inbegrip van profilering)?
Wij maken geen gebruik van zuiver geautomatiseerde besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 22 van de GDPR. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren indien dit wettelijk vereist is.

9. Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft het recht op informatie krachtens artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie krachtens artikel 16 van de GDPR, het recht op wissen krachtens artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 van de GDPR en het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de GDPR. In principe bestaat volgens artikel 21 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, mits de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1, f DSGVO). Dit recht van bezwaar geldt echter alleen in het geval van zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij rechten van ons bedrijf strijdig kunnen zijn met uw recht van bezwaar.
Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG van toepassing.
Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@eltako.de.

U heeft een recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO). De voor ons verantwoordelijke toezichtshouder is:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

10. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken
U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met name functionaliteit, verbetering en ondersteunende diensten. In het geval van facultatieve gegevens kan niet-verstrekking betekenen dat de dienst niet zoals gebruikelijk kan worden verleend, zoals de activering van comfortfuncties.

Stand: 27.01.2023