Snelle hulp - onze servicenummers

Contactpersoon Duitsland (Michael Länge, Head of Export) +49(0)711 94350000 export@eltako.de


Technische hulp +49(0)711 94350025 technical-support@eltako.de Maandag-Donderdag: 7:30 - 17:00 Vrijdag: 7:30 - 16:00


Klantenservice met orderverwerking +49 711 943 500 01 export@eltako.de


Alle contacten

Informatie over gegevensbescherming voor GFA5

overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming DS-GVO

Privacy is van groot belang voor ons en daarom is het ook onderdeel van onze Code of Conduct. Hierna informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, d.w.z. over welke gegevens wij actief kunnen beschikken, op welke rechtsgrondslag wij gegevens verwerken en op welke rechten u aanspraak kunt maken.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Leiding: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
E-mail: info@eltako.de

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Stefan Knecht
Tel.: +49 (0) 7021 487628
E-mail: datenschutz@eltako.de

3. verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), de Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie telemedia (TTDSG) en andere relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Verdere details en aanvullingen over de gegevens en de verwerkingsdoeleinden vindt u in onze contractuele documenten (EULA).

3.1 Toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSVGO)
Indien u ons actief toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, is de desbetreffende toestemming de rechtsgrondslag voor de daar vermelde verwerking. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. >> De toestemming voor gegevensverwerking is in Duitsland pas geldig vanaf 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, vraag dan je ouder of voogd om toestemming. U geeft uw toestemming, bijvoorbeeld door bestaande interfaces of comfortfuncties te activeren. Dit is vooral het geval met spraakbesturing. Voordat u uw gegevens activeert/toestemt, dient u kennis te nemen van de toepasselijke instructies voor gegevensverwerking van de dienstverleners die uw gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. In dit verband verwijzen wij uitdrukkelijk naar par. nr. 6 betreffende passende garanties.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.amazon.de/Datenschutzportal-f%C3%BCr-Alexa/

3.2 Uitvoering van een overeenkomst (paragraaf 6, lid 1, onder b))
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze eindgebruikerslicentieovereenkomst met u. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.3 Nakoming van wettelijke verplichtingen (par. 6 lid 1 lit. c DSGVO)
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bijv. op bevel van een informatieprocedure of een bewaartermijn van een belastingcode.

3.4 Gerechtvaardigd belang van ons of van derden (par. 6 lid 1 lit. f DSGVO)
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken op basis van een belangenafweging om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Dit wordt gedaan voor de volgende doeleinden:

4. categorieën van door ons verwerkte persoonsgegevens
De volgende gegevens worden verwerkt:

5. wie ontvangt uw gegevens?

Onze geselecteerde dienstverleners moeten voldoen aan speciale vertrouwelijkheidseisen. Zij hebben toegang tot persoonsgegevens in de beperkte mate en voor de beperkte duur die nodig zijn voor de uitvoering van de taak of taken.

6. doorgifte van uw gegevens aan een derde land of een internationale organisatie
Wanneer u comfortfuncties activeert, met name spraakbesturing, ontvangen providers die in een onveilig derde land zijn gevestigd uw gegevens. Bij ons weten zijn er geen passende waarborgen voor uw rechten en vrijheden voor deze gegevensoverdrachten. Wees u hiervan bewust voordat u deze interfaces gebruikt.

Wij verwerken geen gegevens buiten de EU of de EER. Mochten wij daar later toe besluiten, dan zullen wij bijzondere nadruk leggen op passende garanties.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De bewaartermijn hangt af van het doel van de verwerking en is zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken. De gegevens worden vervolgens gewist of onomkeerbaar geanonimiseerd, bijvoorbeeld door samenvoeging of verwijdering van gegevens die heridentificatie mogelijk maken.

Wanneer er een wettelijke verjaringstermijn geldt, bewaren wij bepaalde persoonsgegevens tot het einde van die termijn.

Indien wij op grond van wettelijke verplichtingen de gegevens moeten blijven opslaan, wordt de verwerking ervan beperkt en wordt de toegang tot de gegevens geblokkeerd.
U kunt uw klantenaccount zelf verwijderen via de APP.

8. in hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (met inbegrip van profilering)?
Wij maken geen gebruik van zuiver geautomatiseerde besluitvormingsprocessen overeenkomstig artikel 22 van de DSGVO. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren indien dit wettelijk vereist is.

9. Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft het recht op informatie krachtens artikel 15 van de DSGVO, het recht op rectificatie krachtens artikel 16 van de DSGVO, het recht op wissen krachtens artikel 17 van de DSGVO, het recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 van de DSGVO en het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de DSGVO. Volgens art. 21 DSGVO bestaat in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, mits de verwerking berust op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Dit recht van bezwaar geldt echter alleen in geval van zeer bijzondere omstandigheden van uw persoonlijke situatie, waarbij rechten van ons bedrijf mogelijk in strijd zijn met uw recht van bezwaar.
Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 DSGVO van toepassing.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@eltako.de.

U heeft een recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 DSGVO). De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart

10. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken
U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met name de functionaliteit, de verbetering en de ondersteunende diensten. In het geval van facultatieve gegevens kan niet-verstrekking betekenen dat de dienst niet zoals gebruikelijk kan worden verleend, zoals de activering van comfortfuncties.

Status: 27.01.2023