Snabb hjälp - våra servicenummer

SVERIGE (NORD/MELLAN):
Säljare Patrick Savinainen
070 9596906 patrick@eltako.com


SVERIGE (ÖST):
Säljare Dan Koril
070 3201102 dan@eltako.com


SVERIGE (SYD):
Säljare Magnus Ellemark
070 170 21 30 magnus@eltako.com


SVERIGE (VÄST):
Säljare Glenn Johansson
073 5815692 glenn@eltako.com


SVERIGE (STOCKHOLM): Säljare Niklas Lundell 070 4875003 niklas@eltako.com


Alla Kontakter

Dataskydds information för GFA 5-APP

I enlighet med art. 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd är viktigt för oss och en del av vår uppförandekod. Följande information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och beskriver dina rättigheter.

1. Databehandlingsansvarig enhet och kontaktperson
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
70736 Fellbach
Styrelse: Horst Ulrich Ziegler, Ulrich Ziegler
Epost: info@eltako.de

2. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (DPO)
Stefan Knecht
Tel.: +49 (0) 7021 487628
Epost: datenschutz@eltako.de

3. Syfte och rättslig grund på vilken vi behandlar personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i General Data Protection Regulation (GDPR), Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG) och andra relevanta dataskyddsbestämmelser. Du kan hitta ytterligare detaljer och tillägg om uppgifterna och dess behandlingsändamål i våra avtalsdokument (EULA).

3.1 Samtycke (art. 6 para. 1 (a) GDPR)
Om du har gett oss ett aktivt samtycke till att behandla personuppgifter för ett specifikt ändamål är respektive samtycke den rättsliga grunden för den behandling som nämns där. Du kan när som helst återkalla samtycke med verkan för framtiden. >> >> Observera att samtycke för databehandling i Tyskland endast gäller från 16 års ålder. Om du är yngre än 16, fråga din vårdnadshavare om tillstånd. Du ger ditt samtycke till exempel genom att aktivera befintliga gränssnitt eller komfortfunktioner. Detta är särskilt fallet med röststyrning. Innan du aktiverar/samtycker, vänligen läs de giltiga databehandlingsinstruktionerna från tjänsteleverantörerna som också använder dina uppgifter för sina egna ändamål. I detta sammanhang hänvisar vi uttryckligen till avsnitt 6 om lämpliga garantier.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.amazon.de/Datenschutzportal-f%C3%BCr-Alexa/

3.2 Utförande av avtalsenliga skyldigheter (art. 6 para. 1 (b) GDPR)
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt slutanvändarlicensavtal med dig. Uppgifterna behandlas för följande ändamål:

3.3 Efterlevnad av rättsliga skyldigheter (art. 6 para. 1 (c) GDPR)
Vi behandlar dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Till exempel på order av ett informationsförfarande eller en lagringstid i enlighet med skattelagstiftningen.

3.4 Berättigade intressen som eftersträvas av oss eller en tredje part (art. 6 para. 1 (f) GDPR)
Vi kan också använda dina personuppgifter på grundval av en intresseavvägning för att skydda oss eller tredje parts legitima intressen. Detta görs i följande syften:

4. Kategorier av personuppgifter vi behandlar
Följande data kommer att behandlas:

5. Vem kommer att få se dina uppgifter?
Vi vidarebefordrar endast personuppgifter om det finns en laglig grund för att göra det och/eller lämpliga garantier finns för dina rättigheter och friheter.

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter inom vårt företag till de positioner som kräver dessa uppgifter för att uppfylla avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Dessutom får följande enheter din data:

Våra utvalda tjänsteleverantörer måste uppfylla specifika konfidentialitetskrav. De ges tillgång till personuppgifter i begränsad omfattning och under en begränsad tid, vilket är nödvändigt för att utföra uppgiften/uppgifterna.

6. Överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller internationell organisation
När du aktiverar bekvämlighetsfunktioner, särskilt röststyrning, tar tredjepartsleverantörer i ett osäkert tredjeland emot din data Såvitt vi vet finns det inga lämpliga garantier för dina rättigheter och friheter för dessa dataöverföringar. Var medveten om detta innan du använder dessa gränssnitt.

Från vår sida sker ingen databehandling utanför EU eller EES. Om vi senare skulle besluta att göra det, kommer vi att lägga särskild vikt vid lämpliga skyddsåtgärder.

7. Hur länge vi kommer att behålla din information
Lagringstiden beror på syftet med behandlingen och är så lång som det är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. Därefter kommer uppgifterna att raderas eller oåterkalleligt anonymiseras, t.ex. genom att samla eller ta bort all data som skulle möjliggöra omidentifiering.

Om det finns en laglig preskriptionstid behåller vi vissa personuppgifter till slutet av den perioden.

Om juridiska skyldigheter kräver att vi fortsätter att lagra uppgifterna, kommer behandlingen att begränsas och uppgifterna blockeras från åtkomst.
Du kan själv radera ditt kundkonto via APPEN.

8. I vilken utsträckning använder vi automatiserat individuellt beslutsfattande (inklusive profilering)?
Vi använder inte några rent automatiserade beslutsprocesser i enlighet med artikel 22 GDPR. Skulle vi någonsin använda sådana processer i enskilda fall kommer du att meddelas om sådana separat om det krävs enligt lag.

9. Din dataskyddsrätt
Du har rätt till information enligt artikel 15 GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR, rätt till radering (rätten att bli glömd) enligt artikel 17 GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR och rätt att dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR. I princip finns rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter av oss enligt artikel 21 GDPR, förutsatt att behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse (art. 6(1)(f) GDPR). Denna rätt att invända gäller dock endast vid mycket speciella omständigheter i din personliga situation, varvid rättigheter för vårt företag eventuellt kan komma i konflikt med din rätt att invända.
Begränsningarna enligt 34 och 35 §§ BDSG gäller rätten till information och rätten till raderingn.
Om du vill hävda en av dessa rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@eltako.de.

Du har rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten (Art. 77 GDPR) Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:
Statens kommission för dataskydd och informationsfrihet
Lautenschlagerstrasse 20
70173 Stuttgart

10. Omfattningen av dina skyldigheter att förse oss med dina uppgifter
Du behöver bara tillhandahålla de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet, i synnerhet funktionalitet, förbättring och supporttjänster. När det gäller valfria uppgifter kan underlåtenhet att tillhandahålla dem innebära att tjänsten inte kan tillhandahållas som vanligt, till exempel aktivering av bekvämlighetsfunktioner.

Statuerad: 01/27/2023