Snelle hulp - onze servicenummers

Contactpersoon Duitsland (Michael Länge, Head of Export) +49(0)711 94350000 export@eltako.de

Technische hulp +49(0)711 94350025 technical-support@eltako.de
Maandag-Donderdag: 7:30 - 17:00 Vrijdag: 7:30 - 16:00

Klantenservice met orderverwerking +49 711 943 500 01 export@eltako.de

Alle contacten

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) voor het gebruik van software, cloud servers en diensten van Eltako GmbH

(hierna “Eltako” of “Licentiegever” genoemd)

De contracttaal is Nederlands.

LEES ALVORENS DE ELTAKO-SOFTWARE TE GEBRUIKEN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (OOK GENOEMD “LICENTIE”) ZORGVULDIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ELTAKO-SOFTWARE OF DOOR ELTAKO’S CLOUD- EN SERVERDIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE LICENTIEOVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, INSTALLEER EN/OF GEBRUIK DE ELTAKO-SOFTWARE NIET. MELD U NIET AAN VOOR DE RELEVANTE CLOUD-SERVICE EN KLIK OP WEIGEREN WANNEER U DE OPTIE KRIJGT OM DE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OF TE WEIGEREN.

I. Algemeen

 1. De ELTAKO-software, die is geïnstalleerd of al is voor-geïnstalleerd op een Eltako-safe/server, computer of als app op een smartphone of tablet, alle software van derden, documentatie, gebruikersinterfaces, inhoud, lettertypen, extensies en alle gegevens behorende bij deze licentie (gezamenlijk “Eltako-software”), ongeacht of deze is gedownload van een online platform of is opgeslagen op een gegevensdrager zoals cd/dvd/Blu-ray, ROM/USB-stick, een ander opslagmedium of opgeslagen in een andere vorm wordt door Eltako aan u in licentie gegeven voor gebruik onder deze licentie, niet verkocht. Eltako en/of Eltako’s licentiegevers bezitten en blijven de eigenaren van alle industriële eigendomsrechten inclusief patenten, copyright en andere rechten op de Eltako software en behouden zich alle rechten voor.
 2. Alle handelsmerken, evenals handels- en domeinnamen, logo’s en ander intellectueel eigendom van Eltako zijn het exclusieve eigendom van Eltako. De hierbij verleende licentie geeft u geen enkel recht om het commercieel en/of privé te gebruiken.
 3. De bepalingen van deze licentie zijn ook van toepassing op door Eltako geleverde updates, upgrades en software-updates (gezamenlijk “Releases”) die het oorspronkelijke Eltako-softwareproduct vervangen en/of aanvullen, tenzij voor een dergelijke update een afzonderlijke licentie is vereist. In dat geval zijn de voorwaarden van deze licentie van toepassing. De bepalingen van deze licentie zijn ook van toepassing op door Eltako geleverde updates, upgrades en software-updates (gezamenlijk “Releases”) die het oorspronkelijke Eltako-softwareproduct vervangen en/of aanvullen, tenzij voor een dergelijke update een afzonderlijke licentie is vereist. In dat geval zijn de voorwaarden van deze licentie van toepassing.
 4. Het eigendom en copyright van de inhoud die via de Eltako-software wordt weergegeven of die via de Eltako-software wordt opgeroepen, ligt bij de respectievelijke eigenaars van deze inhoud. Dergelijke inhoud kan worden beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen en kan onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden van de derde partij die de inhoud levert. Deze licentie verleent u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken en biedt geen garantie dat dergelijke inhoud voor u beschikbaar zal blijven.
 5. Eltako kan naar eigen goeddunken toekomstige updates van de Eltako-software verstrekken. De releases van Eltako, indien beschikbaar, bevatten mogelijk niet alle softwarefuncties of nieuwe functies die Eltako vrijgeeft voor nieuwere of andere besturingssystemen en versies van besturingssystemen.

II. Gebruiksrechten en voorwaarden

 1. In overeenstemming met de bepalingen van deze licentie verleent de licentiegever u hierbij het eeuwigdurende en herroepbare recht om één exemplaar van de Eltako-software te installeren en te gebruiken op een Eltako-safe/server, computer, smartphone of tablet die u bezit of beheert. Het is verboden om de Eltako-software via een netwerk beschikbaar te stellen waarin deze op meerdere computers tegelijk kan worden gebruikt. U hebt het recht om voor back-up doeleinden een machine-leesbare kopie van de Eltako-software te maken. U bent verplicht om de copyright- en andere beschermingsrechten die op het origineel stonden op elke kopie van de Eltako-software op te nemen.
 2. U stemt ermee in om de Eltako-software of een door de Eltako-software of een deel daarvan geleverde dienst niet te kopiëren en anderen niet toe te staan de Eltako-software of een door de Eltako-software of een deel daarvan geleverde dienst te de-compileren, reverse-engineeren, dis-assembleren, de broncode te lezen, de broncode te lezen, te wijzigen of afgeleide werken van de Eltako-software of een door de Eltako-software of een deel daarvan geleverde dienst te wijzigen of er afgeleide werken van te maken, tenzij dit is toegestaan binnen de reikwijdte van artikel 69 e UrhG en/of de bovengenoemde beperking is verboden door wettelijke bepalingen of is toegestaan door licentiebepalingen (bijv. GNU General Public License “GPL”) die het gebruik regelen van open source-componenten die in de Eltako-software aanwezig kunnen zijn. Een rechtenoverzicht van de componenten in de Eltako-software en evt. de bijbehorende open source vindt u op https://www.eltako.de/__dev/contributors/
 3. U mag de Eltako Software niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, her-distribueren of in sublicentie geven. U hebt echter het recht om al uw licentierechten op de Eltako-software eenmalig en permanent over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat: (i) de overdracht de volledige Eltako-software omvat, inclusief alle componenten, gedrukte materialen en deze licentieovereenkomst, (ii) u geen kopie van de Eltako-software of delen van de Eltako-software achterhoudt, (iii) de derde partij die de Eltako-software ontvangt, de voorwaarden van deze licentieovereenkomst aanvaardt. Alle componenten van de Eltako-software worden uitsluitend als onderdeel van een pakket geleverd en mogen niet van dit pakket worden gescheiden en als zelfstandige programma’s worden overgedragen en/of gedistribueerd.
 4. Eltako kan u ook andere software ter beschikking stellen die afzonderlijk en/of in combinatie met de Eltako-software kan worden gebruikt, bijv. voor reclame-, evaluatie-, diagnose- of hersteldoeleinden. Elke kopie van deze software mag alleen voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Doorverkoop of overdracht van deze software is niet toegestaan.

III. Opslag en evaluatie van gegevens

 1. Om aan het beoogde gebruik te voldoen, registreert de Eltako-software een grote hoeveelheid gegevens en slaat deze en het configuratiebestand lokaal op uw computer, smartphone of tablet op en, afhankelijk van de toepassing en configuratie, gedeeltelijk ook op de Eltako-Safe/Server die zich in uw lokale netwerk bevindt. Eltako en Eltako’s aannemers verzamelen en bewaren diagnostische gegevens, evenals technische, gebruik gerelateerde en gerelateerde informatie, inclusief unieke systeem- en hardware-identifiers, evenals informatie over de gebruikte systeemsoftware, softwarelicentie, functiemodules (plug-ins) en alle apparaat- en communicatieparameters gecontroleerd met de Eltako-software. Deze informatie wordt regelmatig verzameld, voornamelijk voor de beoogde functionaliteit van de Eltako-software, maar ook om producten en diensten van Eltako te leveren en te verbeteren, om software-updates, productondersteuning en andere diensten (indien beschikbaar) aan u mogelijk te maken en te vereenvoudigen in verband met de Eltako-software, en om de naleving van de bepalingen van deze licentieovereenkomst te controleren. Eltako heeft altijd het recht om deze informatie te gebruiken, op voorwaarde dat deze voor de hierboven beschreven doeleinden wordt verzameld en opgeslagen in een vorm die geen conclusies over uw persoon toelaat.
 2. Eltako biedt de Eltako-software ook aan als test- en proefversie en als gratis upgrade. Met deze versies behoudt Eltako zich het recht voor om advertenties in te voegen binnen het weergavegebied van de Eltako-software. Deze advertenties kunnen ook verwijzen naar meer informatie en gelinkt zijn aan andere websites. In deze context kunnen de in de Eltako-software of Eltako-Safe/Server opgeslagen gegevens ook worden verzameld en geëvalueerd om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Het verzamelen en evalueren van de opgeslagen gegevens omvat alle instellingen die u in de Eltako-software hebt uitgevoerd, evenals alle apparaat- en apparaat-functies die u hebt geselecteerd of aangeleerd (bijv. De geëvalueerde gegevens worden in de Eltako-software opgeslagen, maar evaluatie-informatie wordt naar de Eltako Connect-server gestuurd om daar de op interesses gebaseerde reclame op te halen. Eltako gebruikt deze informatie ook om uw activiteiten met de Eltako-software te evalueren en, indien nodig, andere gerelateerde diensten te leveren. Eltako heeft altijd het recht om alle informatie te gebruiken, mits deze voor de hierboven beschreven doeleinden is verzameld en opgeslagen in een vorm die geen conclusies over uw persoon toelaat.
 3. De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor Eltako en wij behandelen deze altijd in overeenstemming met de Eltako-richtlijnen voor gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsvoorschriften. Wij verwijzen hierbij uitdrukkelijk naar de Eltako-richtlijnen voor gegevensbescherming (beschikbaar op https://www.eltako.de/__dev/datenschutzerklaerung/), die daarmee onderdeel worden van deze licentieovereenkomst.
  Door de software van Eltako te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze bepalingen en in het bijzonder met het hierboven beschreven gebruik van gegevens. Gebruik de Eltako-software niet als u niet akkoord gaat met deze bepalingen.

IV. Eltako Cloud Servers en services en materiaal van derden

 1. Eltako biedt u ook de mogelijkheid om de door u lokaal opgeslagen informatie en andere gegevens op de Eltako-cloudserver op te slaan en uit te besteden en mogelijk ook toegang tot andere clouddiensten en toegang tot websites van Eltako en derden (hierna gezamenlijk en afzonderlijk “Diensten” genoemd). Voor het gebruik van deze diensten is internettoegang en identificatie met een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord vereist, die u zelf aanvraagt of definieert, en eventueel het aanmaken van een Eltako-gebruikersaccount. Dit kan betekenen dat u akkoord gaat met aanvullende service- en gebruiksvoorwaarden. Voor het gebruik van de diensten kunnen ook extra kosten in rekening worden gebracht. Het gebruik van de diensten is in ieder geval onderworpen aan de volgende voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van Eltako voor clouddiensten (beschikbaar op https://www.eltako.de/__dev/nutzungsbedingungen-cloud-server/), waarnaar hierbij uitdrukkelijk wordt verwezen en die daarom deel uitmaken van deze licentieovereenkomst.
 2. Als u zich hebt geregistreerd voor een dienst en uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord hebt aangemaakt voor identificatie, bent u volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en alle accountinformatie die u in ons bestand heeft. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten van welke aard dan ook die plaatsvinden via uw account. U machtigt Eltako om aan te nemen dat elke gebruiker die onder uw naam en met uw wachtwoord de diensten gebruikt, u of een door u geautoriseerde persoon is. U verklaart dat u Eltako onmiddellijk op de hoogte zult stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Eltako aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik door anderen van uw wachtwoord of account, al dan niet met uw medeweten. Als Eltako of een andere partij schade lijdt doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het is u op geen enkel moment toegestaan om het account van een andere gebruiker te gebruiken zonder hun toestemming.
 3. Door de Eltako-software te gebruiken om toegang te krijgen tot diensten, kunt u worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, vulgair of immoreel is. Omdat Eltako mogelijk geen controle heeft over websites en informatie die aanstootgevende, vulgaire of immorele inhoud kunnen bevatten, stemt u ermee in deze diensten op eigen risico te gebruiken.
 4. Bepaalde diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, programma’s of materialen van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken of links naar bepaalde websites van derden bieden. Door deze diensten te gebruiken, erkent u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Eltako niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, integriteit, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. Eltako, haar werknemers, gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen geven geen garantie of onderschrijven en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij voor enige dienst van derden, materiaal of website van derden, of enig ander materiaal, product of dienst van derden. Materiaal van derden en links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aan u verstrekt.
 5. Voor zover u Inhoud uploadt door gebruik van de Diensten, verklaart u dat u alle rechten op dergelijke Inhoud bezit of dat u bevoegd bent of anderszins door de wet gemachtigd bent om dergelijke Inhoud te uploaden. Bovendien stemt u ermee in deze diensten niet te misbruiken, in het bijzonder de diensten niet te gebruiken voor de overdracht van computervirussen of andere malware. Eltako aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig misbruik van de diensten.
 6. Als u diensten of materiaal van derden gebruikt of opent, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot toepasselijke lokale wetten op het gebied van privacy en gegevensverzameling. Eltako en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. Eltako aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor het stopzetten van diensten of het deactiveren van toegang tot dergelijke diensten. Eltako heeft het recht om het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving en met uitsluiting van aansprakelijkheid te beperken.

V. Toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

 1. Als u hebt besloten om de Eltako-software in het kader van diensten te gebruiken en een Eltako-gebruikersaccount hebt aangevraagd of toegang daartoe hebt gekregen, hebt u Eltako ook toestemming gegeven voor het verzamelen, opslaan, verwerken, gebruiken en verzenden van persoonlijke gegevens in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1 lit. B. het visualiseren van verbruiksgegevens en bedrijfstoestanden. Dit omvat informatie zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en z. B. Verbruiks- en apparaat-status-gegevens, ook als deze niet aan een specifieke persoon kunnen worden toegewezen, maar een persoonlijke referentie hebben vanwege de context waarin ze zijn verzameld. Zodra de Eltako-software of uw in het lokale netwerk geïntegreerde Eltako-Safe/Server of een andere server verbinding maakt met de diensten, registreert Eltako o.a. volgende gegevens:
  Alle informatie die u ons bij de registratie voor het aanmaken van het Eltako-gebruikersaccount hebt verstrekt, apparaat-lijst met apparaat-categorieën, apparaat-types en/of fabrikantnamen die u voor de besturing met de Eltako-software hebt ingesteld, alle gebruikte of ingeleerde apparaten, apparaat-gebeurtenissen (bijv. foutmeldingen van apparaten etc.), apparaat-acties (statussen en bediening), apparaat-verbindingen (automatiseringsregels, taken, scènes en handelsprofielen etc.), systeemgebeurtenissen (bijv. systeemfoutmeldingen), lokaal beheer van gebruikersgegevens (toegangsrechten van verschillende gebruikers etc.), verbruikswaarden, systeem-gegevens van de mobiele eindapparaten (besturingssysteem, softwareversie en fabrikant) die met de diensten communiceren, de door u gekozen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord voor de aanmelding bij het Eltako-gebruikersaccount, een geldig e-mailadres, serienummer van uw softwarelicentie en de lokale Eltako-Safe/Server, uitgevoerde in-app-aankopen en gelicentieerde functiemodules (plug-ins), service- en abonnements-ID (SUS) evenals andere functionele uitbreidingen van de Eltako-software.
 2. De in punt 5.1. vermelde gegevens worden in de Eltako-software geregistreerd, verwerkt en naar de Eltako cloud- of dienstenserver verzonden. Daar worden ze verwerkt en opgeslagen. De verwerking en opslag van deze gegevens dient onder andere om de status van uw apparaten buiten uw lokale netwerk weer te geven en u bijvoorbeeld een overzicht van alle apparaten en verbruiksgegevens te geven. Deze gegevens worden door een diensten-provider als serverprovider opgeslagen en in bewerkte vorm voor weergave beschikbaar gesteld. Daarnaast anonimiseren wij uw gegevens en gebruiken deze om de producten die wij aanbieden en onze marketingconcepten te verbeteren. Dit gebruik stelt ons echter niet in staat conclusies over uw persoon te trekken. Elke verdere verzameling, opslag, gebruik, verwerking of overdracht van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats op basis van uw uitdrukkelijke, opnieuw verklaarde toestemming of in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen aan bevoegde overheidsinstanties of op basis van een rechterlijke beslissing.
 3. Het gebruik van de diensten is onderworpen aan de Eltako-gebruiksvoorwaarden voor cloudservers en -diensten (volledige voorwaarden beschikbaar op https://www.eltako.de/__dev/nutzungsbedingungen-cloud-server/), evenals de Eltako-richtlijnen voor gegevensbescherming (volledige voorwaarden beschikbaar op https://www.eltako.de/__dev/datenschutzerklaerung/).
  U kunt uw toestemming voor het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens te allen tijde en kosteloos intrekken voor de toekomst. Een herroeping is mogelijk via de instellingen van de Eltako software door het vinkje te verwijderen op de plaats waar staat: “Ik ga akkoord met de persoonlijke opslag en verwerking van mijn gegevens”.

VI. Tijdsduur

 1. Deze licentieovereenkomst is geldig totdat deze wordt beëindigd door beëindiging of herroeping. Bij beëindiging zullen uw rechten onder deze licentieovereenkomst automatisch eindigen of hun geldigheid verliezen zonder kennisgeving van Eltako als u een of meer bepalingen van deze licentieovereenkomst schendt. Bij beëindiging van deze licentieovereenkomst bent u verplicht het gebruik van de Eltako-software stop te zetten en alle kopieën van de Eltako-software of delen daarvan in uw bezit te vernietigen.

VII. Beperkingen van aansprakelijkheid

 1. De producten van Eltako zijn niet geschikt voor het gebruik van medische of gezondheid gerelateerde apparaten of als vervanging van alarm- en gevarendetectiesystemen en vereisen voor het beoogde en contractuele gebruik een mobiel eindapparaat, zoals bijv. smartphone of tablet met het besturingssysteem iOS (vanaf versie 7) of Android (vanaf versie 4.1).
 2. Als u automatische besturingssequenties heeft geconfigureerd, controleert u in het algemeen alle processen, procedures en circuits die door u of namens u door derden zijn geconfigureerd en voert u een testsequentie uit voordat u het systeem deze sequenties zelfstandig laat uitvoeren. Thermische apparaten zoals verwarmingstoestellen, kookplaten, koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers enz. mogen niet zonder toezicht worden ingeschakeld. De functionele mogelijkheden van de eindapparaten die met de Eltako-Safe/Server moeten worden aangestuurd, kunnen beperkt zijn door constructieve kenmerken op de plaats van gebruik.
 3. Eltako is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Eltako-software op uw computer, smartphone of tablet of in interactie met de Eltako-Safe/Server en diensten op de aangestuurde apparaten en dergelijke.
 4. In het geval van licht nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichting), is de aansprakelijkheid van Eltako beperkt tot het bedrag van de vergoeding voor de voorzienbare, typisch optredende schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maken, waarvan de schending de verwezenlijking van de met het contract nagestreefde doelen in gevaar brengt en waarvan u terecht kunt vertrouwen op de uitvoering ervan. Dit geldt niet als deze schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van Eltako.
 5. Eltako is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het tijdelijk of permanent uitvallen van een of meer cloud-servers en -diensten die voor gebruik beschikbaar zijn of de onbereikbaarheid ervan door de licentienemer, tenzij het uitvallen of de onbereikbaarheid te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Eltako. Dit geldt in het bijzonder voor het verlies van gegevens, daarom raadt Eltako u hierbij uitdrukkelijk aan om regelmatig een back-up te maken van uw eigen gegevens op een extern opslagmedium.
 6. Deze beperkingen zijn niet van toepassing voor zover het gebruik van de Eltako-software iemands leven of ledematen verwondt of zijn of haar gezondheid of fysieke integriteit schaadt. De aansprakelijkheid voor claims die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door een van Eltako’s plaatsvervangende agenten.

VIII. Garantie

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn (§ 438 lid 1 nr. 3 BGB) bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële en juridische gebreken één jaar vanaf het verkrijgen van de licentie. Dit geldt niet in het geval van frauduleus verzwijgen van het gebrek of het aannemen van een garantie dienaangaande. Alle garantieaanspraken vervallen voor gratis of gratis proefversies en upgrades van de Eltako-software. De uitsluiting geldt niet voor schadeclaims die voortkomen uit grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door Eltako of enig letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

IX. Overige

 1. Op deze licentieovereenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij wijzigingen die verder gaan dan louter wijzigingen om juridische of administratieve redenen of het corrigeren van onjuiste informatie, zal Eltako u zeven dagen voordat het gewijzigde contract van kracht wordt op passende wijze op de hoogte stellen van de wijzigingen (bijv. door de tekst op de Eltako-website, per e-mail of door informatie in de Eltako-software te publiceren en u zo in de gelegenheid te stellen de wijzigingen te becommentariëren. Door de Eltako-software daarna verder te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de gewijzigde licentievoorwaarden.
 2. Subsidiaire overeenkomsten moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn. Dit geldt ook voor een wijziging in de schriftelijke vormvereiste. Indien afzonderlijke bepalingen onwerkzaam zijn of worden, heeft dit geen invloed op de werking van de overige bepalingen. In dit geval zullen de contractpartners een effectieve regeling overeenkomen die het gemeenschappelijk economisch belang van de partijen het dichtst benadert.
 3. In geval van juridische geschillen is de bevoegde rechtbank van Eltako de bevoegde rechtbank indien u als licentiehouder handelaar bent of geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, of indien u een publiekrechtelijke rechtspersoon bent. Eltako heeft ook het recht om te procederen bij elke andere wettelijk voorgeschreven bevoegde rechtbank.

Eltako GmbH – Hofenerstr. 54 – D-70736 Fellbach – Versie 11/2020 Rev.1